jan 16

Uppdaterad version av bostadsrättslagen som trätt i kraft vid årsskiftet

Från och med den första januari 2023 börjar alltså en del lagändringar att gälla. Styrelsen summerar en del av de nya ändringarna nedan..

Till exempel stärks skyddet för köpare av bostadsrätter när det kommer till förhandsavtal och upplåtelseavtal, samt starkare krav på ekonomisk plan och intygsgivare.

Vidare ska en medlem i en brf inte kunna ha mer än en röst på föreningsstämman. Detta i syfte att motverka kapning av bostadsrättsföreningar.

Tidigare har en bostadsrättsinnehavare haft relativt stor frihet när det kommer till renovering och förändring av sin lägenhet.
Den lagändring som trädde i kraft den första januari 2023 innebär att det krävs tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse innan en renovering påbörjas. Det gäller ändringar av bland annat värme, avlopp och bärande väggar. Styrelsen får nu, i och med lagändringen, rätt att sätta stopp för förändringar som påverkar  ”särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden”.

Det införs även skarpare sanktioner mot olovliga åtgärder. Allvarligare fall, som inte anses ringa eller resulterar i att bostadsrättshavaren antingen vidtar rättelse eller beviljas tillstånd av hyresnämnden, ska kunna få som följd att bostadsrätten förverkas. Vidare ska en brf i vissa fall få lov att avhjälpa brister som uppkommit genom otillåtna ändringsarbeten på bostadsrättshavarens bekostnad. 

Det finns också en del andra, samt mindre ändringar, i den nya bostadsrättslagen vilket innebär att Brf Skrovet kommer att behöva uppdatera sina stadgar under 2023