Renovering

Om bostadsrättshavaren vill göra ingrepp i delar av lägenheten som föreningen
har underhållsansvaret för krävs föreningens tillstånd. Om ingrepp utförs utan
föreningens tillstånd blir bostadsrättshavaren skyldig att återställa ingreppen
till ursprungligt skick, om föreningen begär det.
Föreningen lämnar tillstånd till det ingrepp du genom denna blankett ansöker
om först när samtliga villkor i denna blankett är uppfyllda.