maj 1

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Skrovet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dagordning och årsredovisning för 2018 har blivit utdelat i brevlådor.

Tid och plats

15 maj kl 18.00 på Mia Maria mittemot föreningens fastighet.

Anmälan

Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt som ej är äldre än ett år gammal räknat från tidpunkten för stämman.Proposition 1 – Individuell mätning av elen

Bakgrund

Har varit uppe för diskussion tidigare (2017-10-05)

Motivering

Föreningen tar ett samlat grepp om abonnemangsfrågor mot elleverantörerna. Finns en möjlighet att få ner kostnaden för varje lägenhet, man blir av med sin fasta kostnad på abonnemanget som man idag har till EoN. Föreningen förhandlar med elleverantörer om vilket avtal som för tillfället är billgast. Via app eller inloggning kam man kontrollera sin förbrukning (Beror på val av leverantör till IMD). Återbetalningstiden c:a 3 år. Kostnad för föreningen c:a 350.000 SEK. Faktisk kostnad får man via att gå ut på upphandling av detta.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att ett beslut tas för att godkänna förslaget vilket innebär att föreningen tar ett samlat grepp om abonnemangsfrågor mot elleverantörerna och gör en upphandling av projektet. När upphandling har skett kallas föreningen till stämma för beslut om projektet skall genomföras.

/Styrelsen


Proposition 2 – Höjning av bashastighet i bredband

Bakgrund

I samband med att styrelsen har tecknat ett nytt avtal med Telia för bredband, telefoni och tv, så uppgraderas även bredbandsutrustning i husen. Detta möjliggör till en göre bredbandshastighet för föreningens medlemmar.

Motivering

För att se till att föreningen inte halkar efter i teknikutvecklingen, så har styrelsen och Telia tagit fram ett förslag om att öka bashastigheten i bredbandet för alla medlemmar i föreningen. Föreslaget innebär att bashastigheten i bredbandet ökas med 2,5 gånger, alltså från 100 till 250 Mbit/s. I förslaget har Telia även gått med på att förse föreningens medlemmar med ytterligare 1 st ny tv-box per hushåll, utöver den nya tv-box som Telia redan levererat. Förslaget innebär att medlemmens avgift för bredband, telefon och tv ökar med 67 kr/mån. Om förslaget inte antas, så är den minsta kostnad för uppgradering av bredbandshastighet 99 kr/mån för den enskilde medlemmen, och då ingår inte en ny tv-box.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att ett beslut tas för att godkänna förslaget, som innebär en ökning av bashastigheten i bredbandet från 100 till 250 Mbit/, för alla medlemmar i föreningen.

/Styrelsen