nov 7

EXTRA ÅRSMÖTE den 23 november 2015

För att slippa avgiftshöjningar på grund av nya avskrivningsregler måste brf Skrovet före årsskiftet ändra sina stadgar.

Vid det senaste årsmötet i maj 2015 beslöt stämman med 37 röster av 38 möjliga att anta stadgeändringen som innebär att Bokföringsnämndens nya avskrivningsprinciper ej måste leda till avgiftshöjning.

Men för att stadgan ska gälla måste den antas vid två efter varandra följande årsmöten.

Därför utlyser brf Skrovets styrelse ett EXTRA ÅRSMÖTE så att stadgan kan antas före årsskiftet.

Vid samma möte dyker också förslaget om att föreningen ska ha rätt att ta ut en avgift när medlem hyr ut i andra hand. Också detta förslag till ny stadga godkändes med erforderlig majoritet vid senaste årsmötet.

Det extra årsmötet äger rum måndagen den 23 november kl 18.00 i brf Skovets lokal på Isbergs gata 10 A, vån 1.

Kallelse extra årsmöte 23 november 2015

Det handlar om ett kort möte, som förutom formalia, innehåller endast två punkter som tidigare antagits med överväldigande majoritet av föreningens medlemmar.

Mot den bakgrunden tyckte styrelsen att hyra av en extern lokal är en onödig utgift. Dessutom blir det enkelt för medlemmarna att ta sig till mötet. Skulle lokalen inte räcka till kan trapphuset utnyttjas.

Och skulle uppslutningen bli överväldigande kan mötet äga rum på gården.

En kallelse med dagordning  läggs ut i medlemmarnas brevlådor under helgen 6-7 november

HÅLL UTKIK!