jun 14

Ändrade stadgar

Förutom att utse nya styrelseledamöter antog årsmötet i maj tre stadgeändringar:

• Styrelseledamöter väljs på två år. Ändringen antogs för andra gången av Skrovets föreningsstämma med erforderlig majoritet och har därmed trätt i kraft.

• Anpassning av stadgan till Bokföringsnämndens nya principer så att föreningen inte tvingas höja avgifterna. Måste antas en andra gång av en föreningsstämma för att gälla.

• Möjlighet för styrelsen att ta ut avgift vid andrahandsuthyrning. Måste också bifallas en andra gång.